Privacy Policy

Privacy Policy 
Wij vinden de privacy van onze cliënten erg belangrijk, maar soms hebben we persoonsgegevens nodig om het werk goed uit te kunnen voeren. Graag informeren wij je hier (doorlinken naar Amaryllis) hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonlijke informatie.
We doen ons uiterste best de informatie op deze site volledig en correct te houden. Ondanks die constante zorg en aandacht, kan het voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 
Wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgen | Social Media