Memmetaalsprekker

 • ferskate lokaasjes
 • Buiten de gemeente Leeuwarden Snits, Boalsert
 • 861
 • Yn Snits, Boalsert, Drachten, Ljouwert en ‘t Hearrenfean is in tal basisskoallen dwaande om mear omtinken oan it Frysk yn de ûnderbou te jaan. Cedin en it SFBO helpe dy skoallen om dat foarm te jaan. Om’t de learkrêften it Frysk soms noch net goed behearskje, of har ûnwis fiele yn dy taal, sykje Cedin en SFBO frijwilligers dy’t ien kear wyks of om ‘e fjirtjin dagen in deidiel op in skoalle helpe wolle om dêr it Frysk oan te bieden. Dêr is in frijwilligersfergoeding foar beskikber. Cedin / SFBO soargje foar begelieding en materiaal. Per 1 april sykje wy nije frijwilligers foar skoallen yn Snits en Boalsert. Fine jo it aardich om mei bern te wurkjen en wolle jo in ympuls jaan oan it Frysk yn it ûnderwiis? Stjoer dan in mailtsje, leafst ek mei jo telefoannûmer, nei it SFBO: m.elsinga@hetnet.nl
 • Structureel
 • Lesgeven en huiswerk-/taalbegeleiding , Werk met kinderen
 • 1-3 oeren wyks
 • Prachtich wurk mei bern, de mooglikheid om it Frysk oer te dragen, in frijwilligersfergoeding
 • Niget oan it wurkjen mei bern, sterke affiniteit mei de Fryske taal
 • In overleg
 • Ja
 • In overleg
 • Ja, vergoed door de organisatie
 • In overleg
 • Ja
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media